ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden:
  de voorliggende standaardleveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen BoekenBusiness en zijn opdrachtgever.
 • Opdrachtgever:
  de natuurlijke of rechtspersoon die met BoekenBusiness een overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst:
  alle gesloten overeenkomsten tussen BoekenBusiness en opdrachtgever (mondeling of schriftelijk, of na een bestelling via www.boekenbusiness.com).
 • Werk:
  het manuscript van de opdrachtgever

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van, en overeenkomsten met BoekenBusiness.

1.2 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk als BoekenBusiness en opdrachtgever dit schriftelijk overeenkomen.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door BoekenBusiness zijn aanvaard.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in de geest’ van deze bepalingen. Dit geldt ook wanneer zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

1.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is (of nietig wordt verklaard), blijft de rest onverkort van kracht. De nietig verklaarde bepalingen zullen worden vervangen door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke offerte geldt als een vrijblijvend aanbod.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat de offerte van BoekenBusiness door de opdrachtgever schriftelijk (of mondeling) is aanvaard zonder wijziging of toevoeging. Een overeenkomst komt ook tot stand door bestelling van een product of dienst via www.boekenbusiness.com, of wanneer BoekenBusiness op verzoek van de opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, al dan niet overeenkomstig de offerte.

2.3 Bij een vrijblijvend aanbod heeft BoekenBusiness het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanbod of offerte vervalt indien het product waar de offerte of de aanbieding betrekking op heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de offerte, komt de overeenkomst slechts tot stand nadat BoekenBusiness schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.

 

Artikel 3. Wijziging

3.1 Indien opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst wenst, geeft hij dit aan via een e-mail naar info@boekenbusiness.com. Deze wijziging is alleen geldig indien BoekenBusiness die schriftelijk heeft bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

3.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst na totstandkoming daarvan wijzigt of uitbreidt, of indien partijen de overeenkomst wijzigen na gedeeld voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering van de overeenkomst, is er sprake van een aanvullende opdracht. BoekenBusiness brengt deze in rekening volgens zijn dan geldende tarieven. Verschuift daardoor de gestelde deadline c.q. wordt de termijn van uitvoering en/of levering daardoor verlengd, dan zijn de eventuele gevolgen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 BoekenBusiness communiceert zijn tarieven exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 BoekenBusiness heeft het recht op ieder moment de prijzen van producten en diensten aan te passen.

4.3 Voor niet van tevoren gedefinieerde werkzaamheden hanteert BoekenBusiness een uurtarief van € 97 exclusief btw, tenzij in een overeenkomst hierover andere afspraken zijn vastgelegd.

4.4 Gedurende de geldigheid van een overeenkomst worden prijzen niet gewijzigd.

4.5 Reiskosten worden berekend op basis van de schatting van de reistijd die Routenet.nl of Routenet.be hanteert, hierbij geldt een uurtarief van € 87 exclusief btw, tenzij in een overeenkomst hierover andere afspraken zijn vastgelegd. Eventuele filetijd komt voor rekening van BoekenBusiness. Er komt ook geen aanvullende kilometervergoeding meer bij. Reiskosten worden, indien nog niet eerder in rekening gebracht, direct na afloop van de werkzaamheden gefactureerd, of – indien van toepassing – toegevoegd aan de eerstvolgende termijnfactuur.

4.6 Voor zover betaling vooraf via de webshop van BoekenBusiness niet mogelijk is, stuurt BoekenBusiness voorafgaand aan de werkzaamheden een factuur naar opdrachtgever. Dit kan ook een deelfactuur zijn, wanneer dit vooraf is overeengekomen. De betaaltermijn voor deze factuur bedraagt 7 dagen.

4.7 BoekenBusiness behoudt zich het recht voor (een deel van) de werkzaamheden op te schorten wanneer opdrachtgever niet, of niet geheel, aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.8 Indien opdrachtgever een factuur ontvangt op basis van nacalculatie bedraagt de betalingstermijn 14 dagen.

 

Artikel 5. Annulering en restitutie

5.1 Annuleren of opzeggen van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail, naar het algemene mailadres van BoekenBusiness: info@boekenbusiness.com.

5.2 Ontvangen digitale producten kunnen niet geretourneerd worden.

5.3 Bij annulering van vooruitbetaalde diensten zal BoekenBusiness het volledige bedrag restitueren, mits er nog geen werkzaamheden zijn verricht. Wanneer de werkzaamheden al begonnen zijn, wordt het te restitueren bedrag bepaald op basis van de al verrichte werkzaamheden. Restitutie kan niet plaatsvinden in geval van afgeronde werkzaamheden.

5.4 Zowel opdrachtgever als BoekenBusiness heeft het recht om in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de werkzaamheden

6.1 Werkzaamheden worden naar beste inzicht en vermogen, alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens BoekenBusiness.

6.2 BoekenBusiness kan de werkzaamheden laten uitvoeren door derden.

6.3 BoekenBusiness kan na overleg met de opdrachtgever degene die de werkzaamheden uitvoert vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen en de continuïteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden.

6.4 Voor elke door BoekenBusiness aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. BoekenBusiness kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor niet-behaalde resultaten of niet-gerealiseerde verwachtingen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 BoekenBusiness is nooit aansprakelijk voor claims van derden betreffende rechten over het te publiceren of gepubliceerde werk van opdrachtgever. Ook is BoekenBusiness niet aansprakelijk voor de inhoud of de publicatiewijze van enig schrijven van opdrachtgever.

7.2 BoekenBusiness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan eigendommen van klanten tijdens of als gevolg van deelname aan masterclasses, TopTeam-traject, coachingssessies of andere bijeenkomsten.

7.3 BoekenBusiness is gerechtigd de termijn voor nakoming van de overeenkomst te verlengen in geval van overmacht en andere niet-toerekenbare tekortkomingen, bijvoorbeeld wanneer een derde of toeleverancier niet op tijd geleverd heeft. In dit geval is BoekenBusiness geen schadevergoeding verschuldigd.

7.4 Indien BoekenBusiness aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van BoekenBusiness altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van BoekenBusiness te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de dekking valt, is de schadevergoedingsplicht van BoekenBusiness beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden. Bij duurovereenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden is de schadevergoedingsplicht van BoekenBusiness altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de verrichte werkzaamheden van het afgelopen kalenderjaar.

 

Artikel 8. Klachten/geschillen

8.1 BoekenBusiness zal alle klachten zorgvuldig behandelen en waar mogelijk opdrachtgevers naar redelijkheid tegemoetkomen in hun klacht.

8.2 Mocht er na overleg tussen opdrachtgever en BoekenBusiness geen mogelijkheid blijken het geschil onderling op te lossen, dan zal met instemming van beide partijen een derde, rechterlijk bevoegde partij worden ingeschakeld.

8.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar BoekenBusiness is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 9. Aanvullende bepalingen

9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd lesmateriaal, lesmethoden of overige materialen die door BoekenBusiness worden gebruikt en/of uitgereikt, zonder schriftelijke toestemming van BoekenBusiness te verspreiden.

9.2 De intellectuele-eigendomsrechten van het werk liggen bij de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

9.3 Voor zover nodig bewaart BoekenBusiness persoonsgegevens van de opdrachtgever en informatie die door de opdrachtgever is verstrekt om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Voor een uitgebreide uitleg: zie het privacystatement van BoekenBusiness, zoals vermeld op www.boekenbusiness.com.