Algemene voorwaarden

 1. Partijen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de masterclasses Zo schrijf je een boekWie geeft mijn boek uit? en Zo promoot je je boek en voor deelnemers aan het jaarprogramma Niet dromen, maar doen!, aangeboden door BoekenBusiness.

BoekenBusiness vof
Willibrorduslaan 8a
5581 GE  WAALRE

KvK: 59600071
Btw nummer: NL853563196B01
Rekeningnummer: NL17TRIO0390361488

 1. Aanmelding en betaling
 • Aanmelden voor een masterclass of het jaarprogramma is alleen mogelijk via de webshop van boekenbusiness.com. Na het voldoen van de inschrijfkosten via een iDeal-betaling is de inschrijving definitief. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving en een factuur. Uiterlijk een week voor aanvang van de masterclass wordt de locatie en daarbij behorende informatie (bereikbaarheid, parkeren, etc.) bekendgemaakt.
 • Twee weken voor aanvang van de masterclass ontvangt de deelnemer de inloggegevens voor de digitale leeromgeving.
 • Bij overinschrijving voor een masterclass worden deelnemers toegelaten op volgorde van betaling van het inschrijfgeld. Deelnemers voor wie geen plaats is, maar die wel hebben betaald, krijgen de mogelijkheid op een ander tijdstip de masterclass te volgen of hun inschrijving te annuleren. Deelnemers die wensen te annuleren, krijgen het betaalde inschrijfgeld teruggestort.
 1. Prijzen
 • BoekenBusiness heeft het recht op ieder moment de prijzen aan te passen. Gewijzigde prijzen gelden per aangegeven ingangsdatum, die op de website BoekenBusiness.com zal worden gecommuniceerd, en voor iedere nieuwe aanmelding vanaf die datum.
 • Aan deelnemers die na het volgen van een of meer masterclasses zich alsnog inschrijven voor het jaarprogramma, wordt het totale inschrijfgeld dat al voor deze masterclass(es) is betaald in mindering gebracht op de factuur voor het jaarprogramma.
 1. Annulering
 • Deelnemers aan de masterclass kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de masterclass kosteloos annuleren.
 • Deelnemers kunnen bij verhindering tot 24 uur voor aanvang van een masterclass een plaatsvervanger aanwijzen. Dit dient schriftelijk, per e-mail, aan BoekenBusiness kenbaar te worden gemaakt.
 • Deelnemers die na 7 dagen voor aanvang van de masterclass, maar uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de masterclass annuleren, ontvangen 50% van hun inschrijfgeld retour.
 • Deelnemers die binnen 24 uur voor aanvang van de masterclass annuleren en deelnemers die zonder annulering niet bij de masterclass aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak maken op enige restitutie.
 • Annuleren kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail, naar het algemene mailadres van BoekenBusiness: info@boekenbusiness.com.
 • Deelnemers aan het jaarprogramma die besluiten het programma stop te zetten, krijgen naar rato hun deelnamegeld retour. Op het totale inschrijfgeld wordt ingehouden:
  – het aantal maanden deelname, naar boven toe afgerond, vermenigvuldigd met een twaalfde deel van het inschrijfgeld;
  – het deelnamebedrag van de door deelnemer bezochte masterclasses. Dit bedrag is gebaseerd op de totaalprijs voor de afname van drie masterclasses ineens;
  – het deelnamebedrag van de masterclass(es) waarvoor de deelnemer zich ingeschreven heeft en die plaatsvinden binnen 7 dagen na de datum van schriftelijke annulering;
  – € 50 administratiekosten.
 1. Data en locatie
 • BoekenBusiness is gerechtigd de masterclasses te verschuiven naar een latere datum, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of ziekte van de docenten. BoekenBusiness zal de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht dit zich voordoen, dan heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit gebeurt binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld.
 • De exacte locatie van de masterclasses wordt uiterlijk een week voor aanvang van de masterclasses bekendgemaakt.
 1. Garanties
 • De BoekenBusiness-niet-goed-geld-terug-garantie:
  1. Voor de masterclasses: wanneer een deelnemer uiterlijk een uur na aanvang van de masterclass aangeeft dat de masterclass niet aansluit bij zijn verwachtingen, krijgt deze deelnemer de gelegenheid de masterclass te verlaten en krijgt hij het volledige inschrijfgeld terug, met inhouding van € 100 administratie- en inkoopkosten.
  2. Voor het jaarprogramma: wie gedurende het jaarprogramma besluit om het programma stop te zetten, krijgt naar rato zijn deelnamegeld retour. Op het totale inschrijfgeld wordt ingehouden:
  – het aantal maanden deelname, naar boven toe afgerond, vermenigvuldigd met een twaalfde deel van het inschrijfgeld;
  – het deelnamebedrag van de door deelnemer bezochte masterclasses;
  – € 50 administratiekosten.
  3. Deelnemers die gebruikmaken van deze garantiebepaling verplichten zich hiervoor een of meerdere redenen kenbaar te maken aan BoekenBusiness.
 • De BoekenBusiness-uitgeefgarantie:
  BoekenBusiness garandeert dat iedere deelnemer van het jaarprogramma die tijdig, dit ter beoordeling van BoekenBusiness, een compleet manuscript aanlevert, aan het eind van het deelnamejaar een boek heeft uitgegeven.Standaard inbegrepen in het jaarprogramma zijn 500 gedrukte exemplaren van het boek en een e-book (in de vorm van een gevalideerd ePub-bestand). Tegen een meerprijs kan BoekenBusiness extra exemplaren van het papieren boek leveren.
  a. Tevens inbegrepen bij de uitgeefgarantie voor het jaarprogramma:
  – tekstcorrectie van de complete en definitieve tekst voor het boek tot maximaal 60.000 woorden;
  – vormgeving van omslag en binnenwerk met maximaal 15 beeldelementen in het binnenwerk (waaronder verstaan wordt: foto’s, illustraties, schema’s ) van voldoende kwaliteit, dit ter beoordeling van BoekenBusiness;
  – druk- en bindwerk voor een zwart gedrukt boek met fullcolour-omslag, standaard-paperbackbindwijze (ook wel: softcover) en maximaal 200 bladzijden.
  b. Niet inbegrepen bij de uitgeefgarantie:
  – Het opmaken van tabellen en het tekenen van schema’s. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend, op basis van een uurprijs van € 75.
  –  ISBN (deelnemer kan wel hulp krijgen bij het aanvragen ervan);
  – te betalen royalty’s of eenmalige kosten voor het gebruik van content of afbeeldingen waarop copyrights berusten;
  – promotie, verkoop en distributie van de uitgave.
  c. Wanneer het werk van de deelnemer buiten de in punt a genoemde voorwaarden valt, of de deelnemer een andere vormgeving, druk- of bindwijze wenst, is BoekenBusiness gerechtigd hiervoor een meerprijs in rekening te brengen.

  2. Deelnemers aan het jaarprogramma die hun werk bij een uitgever onderbrengen, krijgen geen eigen exemplaren van BoekenBusiness, maar in plaats daarvan € 2000 korting op hun inschrijfgeld. Dit bedrag zal na ondertekening van het auteurscontract bij de uitgeverij, door BoekenBusiness aan de deelnemer worden overgemaakt (voor auteurs die in termijnen betalen, vervalt de vierde en laatste termijn).

 1. Wijzigingen
 • BoekenBusiness behoudt zich het recht voor om in het masterclassprogramma en jaarprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 1. Klachten/geschillen
 • BoekenBusiness zal alle klachten zorgvuldig behandelen en waar mogelijk deelnemers naar redelijkheid tegemoetkomen in hun klacht.
 • Mocht er na overleg tussen deelnemer en BoekenBusiness geen mogelijkheid blijken het geschil onderling op te lossen, dan zal met instemming van beide partijen een derde, rechterlijk bevoegde partij worden ingeschakeld.
 1. Aansprakelijkheid
 • BoekenBusiness is niet aansprakelijk voor claims van derden betreffende rechten over het te publiceren of gepubliceerde werk van deelnemers. Ook is BoekenBusiness niet aansprakelijk voor de inhoud of de publicatiewijze van enig schrijven van de deelnemer.
 • BoekenBusiness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens of als gevolg van deelname aan de masterclass(es) of het jaarprogramma.
 1. Aanvullende bepalingen
 • BoekenBusiness mag beeldmateriaal (foto’s of korte filmopnamen), gemaakt tijdens een masterclass, gebruiken voor marketingdoeleinden tenzij door deelnemer vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat dat niet mag.
 • Deelnemers zijn niet gerechtigd lesmateriaal, lesmethoden of overige educatieve materialen die tijdens de masterclasses of het jaarprogramma door BoekenBusiness worden gebruikt en/of uitgereikt, zonder schriftelijke toestemming van BoekenBusiness te verspreiden.