Kennisbank voor schrijvende ondernemers
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Wat wordt er geregeld in een auteurscontract?

1. Het publicatierecht

De auteur verleent de uitgever een exclusieve licentie om het manuscript uit te geven. Dat wil zeggen dat de uitgeverij de enige partij is die het boek mag publiceren. De schrijver behoudt altijd het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten.

 

2. Exploitatierechten

De uitgever krijgt ook het recht om het werk op andere manieren te exploiteren, bijvoorbeeld als e-book, luisterboek of vertaling.

 

3. Vrijwaring

De auteur verklaart bij ondertekening als enige het auteursrecht te hebben en niet al een licentie aan een andere partij te hebben verstrekt. Ook dekt de uitgeverij zich in tegen eventuele claims vanwege plagiaat of laster.

 

4. Inleveren kopij

Auteur en uitgeverij spreken de datum af waarop het manuscript bij de uitgeverij moet zijn. Zo kan de uitgeverij het boek tijdig aankondigen bij boekhandel en pers, en op de afgesproken datum uitbrengen.

 

5. Prijs

De uitgever stelt de verkoopprijs van het boek vast. Soms wordt ook de startoplage vermeld.

 

6. Honorarium

De schrijver ontvangt royalty’s over de boeken die de uitgeverij verkoopt. Dit is een percentage – meestal 8 tot 12% – van de netto verkoopprijs (de verkoopprijs minus de btw).

Royalty’s worden door de meeste uitgeverijen eens per jaar uitgekeerd: in april of mei, over de verkopen van het afgelopen kalenderjaar.

In het contract is ook geregeld welke percentages de schrijver ontvangt over andere exploitatievormen.

 

7. Controle boekhouding

De auteur heeft het recht om de boeken van de uitgever in te zien (op eigen kosten) wanneer er twijfel is over een correcte afhandeling van de royalty’s.

 

8. Auteursexemplaren

Het aantal boeken dat de schrijver krijgt van de uitgever bij verschijnen of wanneer het boek herdrukt wordt.

 

9. Auteurskorting

Dit is de korting die auteurs ontvangen wanneer ze hun boek inkopen bij de uitgeverij, meestal 30 tot 40% van de nettoverkoopprijs. Een schrijver kan deze boeken gebruiken voor promotiedoeleinden, of doorverkopen aan eindconsumenten (met inachtneming van de Wet op de vaste boekenprijs).

 

10. Herdruk

Een omschrijving van de aanpak bij een herdruk: wanneer de uitgeverij overgaat tot het herdrukken van het boek en wat er in dat geval van de auteur wordt verwacht.

 

11. Looptijd van het contract

In veel contracten is geen einddatum afgesproken.
Wanneer een titel langere tijd niet of nauwelijks wordt verkocht, kan de uitgeverij besluiten de verkoopprijs te verlagen of de titel in prijs op te heffen. In dit laatste geval wordt de restvoorraad van het boek eerst aan de schrijver, en vervolgens aan opkopers aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief.

 

12. Overgang rechten bij overlijden auteur of stoppen uitgeverij

Het contract regelt wat er met de publicatierechten gebeurt wanneer de schrijver overlijdt, of wanneer de uitgeverij stopt (of wordt overgenomen door een andere partij).

 

13. Beëindiging overeenkomst

De auteur kan in uitzonderingsgevallen de overeenkomst opzeggen, bijvoorbeeld in geval van faillissement van de uitgever of wanneer een boek langere tijd niet of nauwelijks nog verkocht is. Het staat de schrijver na beëindiging van het contract vrij om hetzelfde boek vervolgens bij een andere partij onder te brengen of het in eigen beheer te publiceren.

 

14. Geschillen

In geval van onoverbrugbare geschillen kan de auteur terecht bij de instanties vermeld in dit artikel.

Inhoudsopgave